Chia bài

Chia bài

Một cô gái đang xào bài.

Camera: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.-RICOH GR III
Focal: 18.3 mm @ f2.8
ISO: 2500