Một góc đường hoa Nguyễn Huệ

Một góc đường hoa Nguyễn Huệ

Một góc đường hoa Nguyễn Huệ năm 2021.

Camera: SONY-ILCE-7M4
Len: E 28-75mm F2.8-2.8
Focal: 75.0 mm @ f2.8
ISO: 200
Shutter Speed: 1/500