Giấy tiền vàng mã

Giấy tiền vàng mã

loading
Info

Đốt giấy tiền vàng mã là một phong tục để gửi những giá trị vật chất qua thế giới bên kia.